NIEUWS  NOUVELLES  NEWS

 

Amerikaanse FourWorld stapt nu ook in België naar rechter tegen CMB

Julie Desmet

Vermogensbeheerder FourWorld – aandeelhouder van de Antwerpse olietankerrederij Euronav die in de Verenigde Staten een rechtszaak is begonnen tegen het overnamebod van CMB op Euronav – neemt nu ook in België juridische stappen.

“Bepaalde fondsen die worden beheerd door FourWorld Capital Management LLC (‘FourWorld’) hebben nu ook een verzoek ingediend bij het Marktenhof van het Brusselse Hof van Beroep in België in verband met het Belgische overnamebod door CMB op de aandelen van Euronav“, zo meldt Euronav op maandag 4 maart 2024 in een persbericht.

Het verzoek volgt op een klacht die door het Amerikaanse hefboomfonds FourWorld bij het United States District Court voor het zuidelijke district van New York op 26 februari werd ingediend met betrekking tot het Amerikaanse overnamebod door CMB op de Euronav-aandelen (Euronav heeft ook een beursnotering in de VS).

 

Prijs te laag
FourWorld vraagt in zijn verzoekschrift aan het Marktenhof om vast te stellen dat de prijs van het verplichte bod te laag is. FourWorld wil dat CMB de biedprijs op Euronav aanpast, rekening houdend met “vermeende speciale voordelen die zouden zijn toegekend aan Frontline bovenop de aankoopprijs die CMB heeft betaald voor zijn aandelen in Euronav”, klinkt het in de mededeling van Euronav. Het verzoek geeft niet aan wat die hogere prijs zou moeten zijn.

Ter omkadering: CMB en de Noorse rederij Frontline – die in handen is van de Noors-Cypriotische scheepsmagnaat John Fredriksen – zaten bijna anderhalf jaar jaar verwikkeld in een overnamestrijd met Euronav als inzet. Uiteindelijk ging Frontline akkoord om alle aandelen die de carrier in Euronav aanhield, aan CMB te verkopen, gevolgd door een verplicht openbaar overnamebod door CMB op alle uitstaande aandelen van Euronav. In ruil verwierf Frontline 24 moderne VLCC-schepen (very large crude carriers) van de vloot van Euronav voor 2,35 miljard dollar.

De overnameprijs is billijk voor de aandeelhouders van Euronav
Euronav linkt – op verzoek van CMB – in zijn persbericht naar bijkomende documentatie die moet aantonen dat het overnamebod correct is. Zo kwam een onafhankelijke financieel expert – bank Degroof Petercam – tot de conclusie dat “de overnameprijs billijk is voor de aandeelhouders van Euronav”.
Het openbare bod van CMB op alle uitstaande aandelen Euronav is wettelijk verplicht omdat de referentieaandeelhouder, de redersfamilie Saverys, meer dan de helft van alle aandelen van Euronav bezit. Het bod loopt tot en met 15 maart. Tijdens de aanvaardingsperiode hebben aandeelhouders de keuze om hun aandelen aan te bieden aan CMB dan wel hun participatie in Euronav te behouden.

 

Procedure ongegrond

In een officiële reactie op de klacht van FourWorld herhaalt CMB dat de procedure ongegrond is en dat het van plan is zich stevig te verdedigen. CMB zal beleggers op de hoogte houden van de uitkomst. “In het onwaarschijnlijke geval dat het verzoek zou leiden tot een beslissing van het Marktenhof om de biedprijs te verhogen nadat het bod is gesloten, zal de verhoging ook van toepassing zijn op aandeelhouders die hun aandelen al hebben aangeboden”, laat CMB al weten. “CMB zal het bod dan heropenen om aandeelhouders de kans te geven hun aandelen aan te bieden tegen de verhoogde prijs”, klinkt het verder.

FourWorld heeft een belang van 2,41% in Euronav.

 

L'américain FourWorld va désormais également en justice en Belgique contre CMB

Julie Desmet
4 mars 2024

en Belgique.Le gestionnaire d'actifs FourWorld – actionnaire de la compagnie maritime anversoise de transport de pétroliers Euronav, qui a engagé une procédure judiciaire aux Etats-Unis contre l'offre publique d'achat de CMB sur Euronav – engage désormais également une action en justice

Certains fonds gérés par FourWorld Capital Management LLC ("FourWorld") ont également déposé une requête auprès de la Cour des Marchés de la Cour d'Appel de Bruxelles en Belgique dans le cadre de l'offre publique d'achat belge de CMB sur les actions d'Euronav", indique Euronav le lundi 4 mars 2024 dans un communiqué.

Cette demande fait suite à une plainte déposée le 26 février par le fonds spéculatif américain FourWorld devant le tribunal de district américain du district sud de New York concernant l'offre publique d'achat américaine de CMB sur les actions Euronav (Euronav est également cotée en bourse aux États-Unis). États-Unis).

 

Prix ​​trop bas

Dans sa requête, FourWorld demande au Tribunal du Marché de déterminer que le prix de l'offre obligatoire est trop bas. FourWorld souhaite que CMB ajuste le prix de l'offre sur Euronav, en tenant compte "de prétendus avantages spéciaux qui auraient été accordés à Frontline en plus du prix d'achat payé par CMB pour ses actions dans Euronav", a indiqué Euronav dans un communiqué. La demande n’indique pas quel devrait être ce prix plus élevé.

Pour le contexte : CMB et la compagnie maritime norvégienne Frontline - qui appartient au magnat du transport maritime chypriote norvégien John Fredriksen - ont été impliquées dans une bataille de rachat pendant près d'un an et demi avec Euronav en jeu. En fin de compte, Frontline a accepté de vendre toutes les actions que le transporteur détenait dans Euronav à CMB, suivi d'une offre publique d'achat obligatoire de CMB sur toutes les actions en circulation d'Euronav. En échange, Frontline a acquis 24 navires VLCC (très grands transporteurs de brut) modernes de la flotte d'Euronav pour 2,35 milliards de dollars.

Le prix d'acquisition est équitable pour les actionnaires d'Euronav

Euronav renvoie – à la demande de CMB – dans son communiqué de presse à des documents supplémentaires qui doivent démontrer que l'offre publique d'achat est correcte. Par exemple, un expert financier indépendant – la banque Degroof Petercam – est arrivé à la conclusion que « le prix d'acquisition est équitable pour les actionnaires d'Euronav ».

L'offre publique de CMB sur toutes les actions Euronav en circulation est légalement requise car l'actionnaire de référence, la famille d'armateurs Saverys, détient plus de la moitié de toutes les actions Euronav. L'offre est valable jusqu'au 15 mars. Pendant la période d'acceptation, les actionnaires ont le choix d'apporter leurs actions à CMB ou de conserver leur participation dans Euronav.

 

Procédure non fondée
Dans une réponse officielle à la plainte de FourWorld, CMB réitère que la procédure est infondée et qu'elle entend se défendre vigoureusement. CMB tiendra les investisseurs informés du résultat. "Dans le cas peu probable où la demande aboutirait à une décision du Tribunal du marché d'augmenter le prix de l'offre après la clôture de l'offre, l'augmentation s'appliquera également aux actionnaires ayant déjà apporté leurs actions", a déclaré CMB. "CMB rouvrira ensuite l'offre pour donner aux actionnaires la possibilité d'apporter leurs actions au prix majoré", précise le communiqué.

FourWorld détient une participation de 2,41 % dans Euronav.

 

 

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be