NIEUWS  NOUVELLES  NEWS

 

Cijfers Euronav: “Fundamenten tankermarkt blijven constructief”

Julie Desmet

De Antwerpse tankerrederij Euronav behaalde in het vierde kwartaal van 2023 een nettowinst van 406,6 miljoen dollar. Een historisch lage orderportefeuille, gekoppeld aan een gunstige fundamentele vraag, zal volgens Euronav een verhoogde volatiliteit van de spotprijzen in 2024 in stand houden.

Het finale resultaat van 406,6 miljoen dollar in het laatste kwartaal van 2023, is 4,3 miljoen dollar lager dan het voorlopige resultaat van 410,9 miljoen dollar dat begin februari 2024 werd gerapporteerd. Dat verschil heeft te maken met de integratie van de 2023-resultaten van de joint ventures TI LLC en TUKA Ltd. en enkele bijkomende boekingen in verband met overlopende rekeningen en offhires.

De nettowinst voor het volledige boekjaar 2023 bedroeg 858 miljoen dollar tegenover 203,2 miljoen in 2022. De operationele winst (ebitda) bedroeg maar liefst 1,2 miljard dollar. In 2022 rijfde Euronav ‘slechts’ 534,4 miljoen binnen.
“De markt van grote ruwe tankers bleef zich in 2023 herstellen van de structurele en politieke factoren die het jaar voordien de inkomsten hadden opgedreven. De VLCC-tarieven (tarieven voor very large crude carriers) haalden de Suezmax-tarieven in in een jaar dat gekenmerkt werd door een aantal tegenseizoensgebonden oplevingen in activiteit en inkomsten, wat de strakke dynamiek weerspiegelde tussen het aanbod van schepen en de vraag naar ruwe olie”, schrijft Euronav in het jaarverslag.

 

80.000 dollar per dag


“De structurele verstoring door de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022 genereerde extra tonmijlen, vooral in kleinere tankersegmenten (Aframax & Suezmax), en werd opgenomen in de marktdynamiek. Het herstel van de ruwe oliemarkt in de eerste helft van 2023 droeg bij tot twee opmerkelijke stijgingen in vrachttarieven en tankeractiviteit in maart, april en juni. In beide periodes stegen de vrachttarieven richting 60.000 tot 80.000 dollar per dag, gedreven door een jaarlijkse groei van het verbruik van ruwe olie met 2,2 miljoen vaten per dag”, klinkt het verder.

 

Amerika en Azië


De fundamenten van de tankermarkt blijven constructief, zo kondigde het bedrijf in de toelichting op de cijfers aan. Vooruitkijkend naar 2024 blijft de wereldeconomie volgens Euronav veerkrachtig ten opzichte van verschillende recente negatieve invloeden en stijgen de voorspellingen voor de vraag naar olie. “De vraag naar olie op jaarbasis bereikt nieuwe pieken”, meldt Euronav. “Bovendien zou de groei van de productie van ruwe olie in de Verenigde Staten, Canada, Brazilië en Guyana, in combinatie met de groei van de vraag in Azië, moeten blijven zorgen voor langere reizen en toenemende tonmijlgroei. Lage wereldwijde voorraden ondersteunen ook de groeiende overzeese handel.”

Euronav verwacht dat een historisch lage orderportefeuille, gekoppeld aan een gunstige fundamentele vraag, een verhoogde volatiliteit van de spotprijzen in stand zal houden. Die volatiliteit, versterkt door de aanhoudende geopolitieke onrust, zou de vrachttarieven op middellange tot lange termijn moeten ondersteunen.

 

Hoogtepunten


Het jaar 2023 werd gekenmerkt door de fusie tussen Euronav en CMB.TECH. Sinds november 2023 is er een nieuwe directieraad – waaronder de drie kopstukken Alexander (CEO), Ludovic (CFO) en Michael Saverys (CCO) – en raad van toezicht aangesteld. De overname van CMB.TECH werd in het eerste kwartaal van 2024 afgerond, bevestigde Euronav. Daarnaast zette Euronav in op een verdere vlootoptimalisatie met 5 VLCC’s, twee bitumentankers, twee Suezmaxen en twee Newcastlemaxen gecontracteerd in 2023 en het eerste kwartaal van 2024.

Euronav zal tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering op 16 mei 2024 voorstellen om 4,57 dollar per aandeel uit te keren.

 

Chiffres d'Euronav : "Les fondamentaux du marché des pétroliers restent constructifs"

 

Julie Desmet

 

La compagnie maritime de pétroliers anversoise Euronav a réalisé un bénéfice net de 406,6 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023. Un carnet de commandes historiquement bas, associé à une demande fondamentale favorable, maintiendra selon Euronav une volatilité accrue des prix spot en 2024.

Le résultat final de 406,6 millions de dollars au dernier trimestre de 2023 est inférieur de 4,3 millions de dollars au résultat provisoire de 410,9 millions de dollars rapporté début février 2024. Cette différence est due à l'intégration des résultats de 2023 des coentreprises TI LLC et TUKA Ltd., ainsi qu'à quelques réservations supplémentaires liées aux comptes de report et aux offhires. Le bénéfice net pour l'ensemble de l'exercice 2023 s'est élevé à 858 millions de dollars contre 203,2 millions en 2022. Le bénéfice d'exploitation (EBITDA) s'est élevé à 1,2 milliard de dollars. En 2022, Euronav a réalisé "seulement" 534,4 millions de dollars.

"Le marché des grands pétroliers bruts est resté en récupération en 2023 des facteurs structurels et politiques qui avaient stimulé les revenus l'année précédente. Les tarifs VLCC (tarifs des very large crude carriers) ont dépassé les tarifs Suezmax au cours d'une année marquée par plusieurs reprises d'activité et de revenus hors saison, ce qui a reflété la dynamique tendue entre l'offre de navires et la demande de pétrole brut", écrit Euronav dans son rapport annuel.

 

80 000 dollars par jour

"La perturbation structurelle due à l'invasion de la Russie en Ukraine en février 2022 a généré des tonne-milles supplémentaires, notamment dans les segments de pétroliers plus petits (Aframax & Suezmax), et a été intégrée à la dynamique du marché. La reprise du marché du pétrole brut au premier semestre de 2023 a contribué à deux augmentations remarquables des tarifs de fret et de l'activité des pétroliers en mars, avril et juin. Au cours de ces deux périodes, les tarifs de fret ont atteint entre 60 000 et 80 000 dollars par jour, stimulés par une croissance annuelle de la consommation de pétrole brut de 2,2 millions de barils par jour", poursuit le rapport.

 

Amérique et Asie

Les fondamentaux du marché des pétroliers restent constructifs, a annoncé l'entreprise dans ses commentaires sur les chiffres. En regardant vers 2024, l'économie mondiale reste, selon Euronav, résiliente face à diverses influences négatives récentes et les prévisions de demande de pétrole augmentent. "La demande de pétrole atteint de nouveaux sommets annuels", déclare Euronav. "De plus, la croissance de la production de pétrole brut aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Guyane, combinée à la croissance de la demande en Asie, devrait continuer à stimuler les voyages plus longs et la croissance des tonne-milles. Les faibles stocks mondiaux soutiennent également la croissance du commerce transocéanique." Euronav prévoit qu'un carnet de commandes historiquement bas, associé à une demande fondamentale favorable, maintiendra une volatilité accrue des prix spot. Cette volatilité, renforcée par les troubles géopolitiques persistants, devrait soutenir les tarifs de fret à moyen et long terme.

 

Faits saillants

L'année 2023 a été marquée par la fusion entre Euronav et CMB.TECH. Depuis novembre 2023, un nouveau conseil d'administration - comprenant les trois dirigeants Alexander (PDG), Ludovic (directeur financier) et Michael Saverys (directeur commercial) - a été nommé ainsi qu'un conseil de surveillance. L'acquisition de CMB.TECH a été finalisée au premier trimestre de 2024, a confirmé Euronav. De plus, Euronav a mis l'accent sur une optimisation continue de sa flotte avec cinq VLCC, deux pétroliers bitumineux, deux Suezmax et deux Newcastlemax contractés en 2023 et au premier trimestre de 2024. Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires le 16 mai 2024, Euronav proposera de verser 4,57 dollars par action.

 

 

 

 

  LMB-BML 2007 Webmaster & designer: Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be