BELGISCHE MARITIEME LIGA  vzw.
LIGUE MARITIME BELGE  asbl.

Koninklijke Vereniging  - Société Royale

VERENIGINGEN - ASSOCIATIONS

        CORPS ROYAL DES CADETS DE MARINE   (asbl)
KONINKLIJK MARINE KADETTENKORPS (vzw)

Le Corps Royal des Cadets de Marine est une association nautique ouverte à des jeunes garçons et filles de 12 à 18 ans. Tout au long de l’année cette association organise des activités permettant aux jeunes de faire connaissance avec le milieu maritime, les techniques de navigation et la vie à bord en tant que membre d'équipage. Voile, aviron, emploi des câbles et cordages, initiation à la plongée, navigation à moteur : tous les aspects de l'existence en mer sont passés en revue. Le Corps des Cadets a des sections locales dans les principaux centres nautiques du pays.

Het Koninklijk Marine Kadettenkorps is een nautische jeugdvereniging die openstaat voor jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar. Het hele jaar door organiseert deze vereniging activiteiten om jongeren te laten kennismaken met het maritiem milieu, de vaartechnieken en het leven aan boord als bemanningslid. Zeilen, roeien, schiemanswerk (werken met touwen en kabels), initiatie duiken, motorvaren, zeezeilen: alle aspecten van het maritieme leven komen ruim aan bod. Het  Koninklijk Marine Kadettenkorps  telt lokale secties in de belangrijkste nautische centrums van het land.

 

Voorzitter / Président   Charles Debouvry
Siège social   Avenue de Broqueville 300 B2
  Bruxelles 1200
Tel.:09 357 76 28         
Mail:   voorzitter-president@cadets-de-marine-kadetten.be
Web :     http://www.cadets-de-marine-kadetten.be

CVBA BRABO HAVENLOODSEN EN BOOTLIEDEN

CVBA Brabo Havenloodsen en Bootlieden is opgericht in 1931. Haar voornaamste activiteiten zijn het beloodsen en het aan- en afmeren van zeeschepen in de haven van Antwerpen. Voor het verstrekken van deze dienstverlening stelt CVBA BRABO momenteel ongeveer 335 mensen te werk.

CVBA Brabo a été fondée en 1931. Ses activités principales sont le pilotage, l'amarrage et déhalage des navires de mer dans le port d'Antwerpen. Pour réaliser ses services, CVBA Brabo emploie actuellement environs 335 travailleurs

 

 

Nautisch Adviseur / Conseiller Nautique    R. DETIENNE
Adres / Adresse    Noorderlaan 21  Haven 28
  B- 2030 Antwerpen 
Tel.: 03.205.94.30   Fax : 03.205.94.31    
Mail   E-mail : info@brabo.com
Web :    Http://www.brabo.com

 

             ACADEMIE ROYALE DE MARINE  DE BELGIQUE 

             KONINKLIJKE BELGISCHE MARINE ACADEMIE

 

De Marine Academie werd in Antwerpen opgericht op 6 juli 1935. De zetel van de Academie is gevestigd in het Nationaal Scheepvaartmuseum te  Antwerpen. Daar zijn ook de iconografische collecties ondergebracht, alsook haar bibliotheek, die geïntegreerd is in die van het museum. Door haar publicaties waaronder de Mededelingen onderneemt en bevordert de Academie de studie en het wetenschappelijk onderzoek van alle aspecten m.b.t. de scheepvaart. De Academie telt 5 afdelingen: Scheepvaartgeschiedenis, Zeevaartkunde, Scheepsbouw, Zeerecht en Economie en Iconografie.

L' Académie de Marine fut fondée à Anvers le 6 juillet 1935. Le siège de l’Académie est situé au Musée National de Marine. Ses collections iconographiques, ainsi que de sa bibliothèque sont intégrés à celles du Musée National de Marine à Anvers. ‘A travers ses publications régulières e.a les Communications,  elle rend public les résultats d' études et de recherches. L’Académie comprend 5 sections : Histoire Navale, Navigation Maritime, Construction Navale, Droit Maritime et Economie et Iconographie.

 

Président / Voorzitter Louis le HARDY de BEAULIEU
Professor of Public international Law & European Law (UCL-Mons & UNamur)
President of the Royal Marine Society of Belgium
Email : louis.lehardy@uclouvain.be
Algemeen secretariaat / Sécrétariat Général Capitaine de vaisseau / Kapitein ter zee  Daniel Servaty
Algemeen Secretariaat / Secrétariat Général  NAVDETANT,
Belgiëlei 117,
2018 Antwerpen
Email dirnavsupport-navdetant@mil.be
Tel. 03/281.17.20
Fax 03/281.17.30
Web http://www.kbma-armb.be

ASSOCIATION NATIONALE DES ANCIENS DE LA FORCE NAVALE  (asbl)
NATIONALE VERENIGING VAN DE OUDGEDIENDEN VAN DE ZEEMACHT vzw)

L'Association s'attache à défendre les intérêts de chacun ayant servi à la Force Navale. En 1966,à l' initiative de l' État-major de la Force Navale, des anciens ayant accompli leur service à la dite force se sont groupés en sections locales pour ainsi former les premières "Associations des Anciens de la Force Navale". L’association vise à regrouper tous ceux qui ont accompli leur service dans les rangs de la Force Navale, sans distinction de grade, ayant navigué ou pas. Son principal objectif est de promouvoir l' esprit naval, maritime et nautique et de faire connaître au grand public les missions et les obligations de la Composante Marine.

 

De Vereniging neemt de belangen ter harte van eenieder die bij de Zeemacht gediend heeft. Op initiatief van de Staf van de Zeemacht hebben in 1966 oudgedienden van de Zeemacht zich gegroepeerd in plaatselijke verenigingen om alzo de eerste verenigingen van oudgedienden van de Zeemacht te vormen. De vereniging stelt zich tot doel al degenen die bij de Zeemacht gediend hebben te hergroeperen zonder onderscheid van rang, varend of niet. De voornaamste doelstelling is de geest eigen aan Marine en aan de hele maritieme en nautische gemeenschap levendig te houden  en voorts aan het groot publiek de taken en de zending van de Marinecomponent kenbaar te maken.

 

Voorzitter / Président Fregatkapitein Maryse Van Bussel, Dr.
Algemeen Secrétariaat / Secrétariat Général: p/a Roger de Smet Marc
Rue Saint Gervais, 3
Tel: 068 455.291  7942, Mevergnies.
Email :  secretaris@nvozm.be   
Web: www.nvozm.be.

 

 MERCATORKRING        CERCLE MERCATOR

De « Kring » richt zich niet alleen tot de oud-opvarenden van het o/s Mercator maar eveneens tot de sympathisanten die begaan zijn met het vrijwaren van het Belgisch maritiem patrimonium en het aanzwengelen van de maritieme geest onder de jeugd. Lunchcauserieën worden tweemaandelijks georganiseerd om de leden op de hoogte te houden van de maritieme actualiteit.

Le “Cercle” ne s’adresse non seulement aux anciens navigant du o/s Mercator mais également aux sympathisants qui ont la conservation du patrimoine maritime belge à cœur de même que l’intensification de l’esprit marin auprès des jeunes. Des déjeuner-causeries sont organisés tous les deux mois afin de tenir les membres informés de l’actualité maritime.

Président / Voorzitter Kapitein t.l.o. Koen De Vriese
Secrétariat / Secretariaat Kapitein t.l.o. Jef Cuyt
  Oudstrijderslei,, 47
2930 Brasschaat
Email: jef.cuyt@pandora.be
Tel :     03/645.90.97  
GSM 0477.440.902

DE VRIENDEN VAN HET NATIONAAL SCHEEPVAARTMUSEUM (vzw)

De vzw "De Vrienden van het Nationaal Scheepvaartmuseum" werd opgericht in 1939 .Sindsdien ijverde de vereniging onverdroten om het bezit van het toen nog op te richten museum te verrijken door aankopen, schenkingen en bruiklenen. Zij zag uiteindelijk haar jarenlange inspanningen beloond toen, dank zij het akkoord Stad –Staat, in 1952 het Nationaal Scheepvaartmuseum zijn deuren voor het publiek opende en op korte tijd één van de grote toeristische trekpleisters van het land werd.Niet alleen pogen de "Vrienden" de lacunes  in de museumcollectie aan te vullen maar werken zij ook actief mee aan de vorming van een maritiem- en havenindustrieel archeologische collectie.

L'asbl "Les Amis du Musée National de Marine" fut fondée en 1939. ‘A partir de ce moment l'association n'a cessé d'enrichir les collections du musée encore à constituer par des acquisitions, des dons et des prêts. Elle vit finalement des années d'effort récompensées quand, grâce à une convention entre l'Etat et la Ville, le Musée National de Marine ouvrit ses portes au public en 1952 et devint en peu de temps un des grands pôles d'attraction touristique du pays. Les "Amis" veillent non seulement à compléter les lacunes existantes dans la collection du musée mais ils collaborent activement à la constitution d’une collection d’archéologie maritime et d’industrie portuaire.

Voorzitter/ Président Guy Huyghe   guy.huyghe@hbsv-law.be
Algemeen Secretariaat / Secrétariat Général  Mme /Mevr. Karen Van Peel  karen.vanpeel@stad.antwerpen.be
Penningmeester Guido Lannoy   guido.lannoy@telenet.be
Maatschappelijke zetel Jordaenskaai 25 - 2000 Antwerpen
Administrative zetel Lange Nieuwstraat 47 - 2000 Antwerpen
Tel secretariaat 03-206 78 78
Fax 03-226 17 71
Email vrienden.nsvm@hbsv-law.be
vrienden.scheepvaartmuseum@gmail.com
Web www.vriendenscheepvaartmuseum.be

 

ECOLE SUPERIEUE DE NAVIGATION
HOGERE ZEEVAARTSCHOOL  ANTWERPEN


De Hogere Zeevaartschool is de enige hogeschool in België die opleidingen in de Nautische Wetenschappen en de Scheepswerktuigkunde aanbiedt.De opleiding Nautische Wetenschappen bestaat uit twee cycli:
- na de eerste cyclus van drie jaren bekomt men het diploma van Bachelor in de Nautische Wetenschappen
- na een tweede cyclus van één jaar bekomt men het diploma van Master in de Nautische Wetenschappen.

 

De opleiding Scheepswerktuigkunde bestaat uit één cyclus van drie jaren en leidt tot het diploma van Bachelor in de scheepswerktuigkunde. De kwaliteit van de opleiding staat heel hoog aangeschreven in binnen en buitenland. Meer dan 500 studenten volgen een opleiding aan de HZS waaronder heel wat buitenlanders.

 

L'’Ecole supérieure de navigation est la seule école supérieure en Belgique offrant une formation en sciences nautiques et en mécanique navale. La formation en sciences nautiques conduit:
- après un premier cycle de trois années, au diplôme de bachelor en sciences nautiques
- après un deuxième cycle d’une année, au diplôme de master en sciences nautiques.

La formation en mécanique navale consiste d’un cycle de trois années et conduit au diplôme de bachelor en mécanique navale.  La qualité de l’enseignement dispensé est universellement reconnue tant en Belgique qu’à l’étranger. Plus de 500 étudiants sont inscrits à l’ESNA et parmi ceux-ci de  nombreux étrangers.

Algemeen Directeur / Directeur Général :  Dr. Rowan Van Schaeren
Algmeen secretariaat / Sécrétariat Général  Noordkasteel-Ooost, 6, 
B – 2030 Antwerpen. 
Tel: 03.205.64.30   
Web :  http://www.hzs.be
Mail : info@hzs.be 

                                                                                                

                                                                                 

 

                          COLLEGE ROYAL MARITIME  BELGE (asbl)


            KONINKLIJK BELGISCH ZEEMANSCOLLEGE  (vzw)

 

 

Het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege (K.B.Z.) vzw., dat ruim 400 leden telt, werd in 1857 in Antwerpen opgericht. Als zuivere beroepsvereniging staat het College open voor kapiteins, scheepsofficieren (dek en machine), studenten van de Hogere Zeevaartschool en oud –zeevarenden van Belgische of Luxemburgse nationaliteit. Het College verzorgt de uitgave van het tijdschrift “NAUTILUS”.

 

Le Collège Royal Maritime Belge (C.R.M.B.) asbl., qui compte plus de 400 membres, a été constitué à Anvers en 1857. Organisation purement professionnelle le Collège est ouvert aux capitaines, officiers ( pont et machine), étudiants à l’École Supérieure de Navigation et anciens navigants de nationalité belge ou luxembourgeoise. Le Collège édite le mensuel : « NAUTILUS ».

 

 

 

Voorzitter / Président  Kapitein t.l.o. Alain PELS
Algemeen Secrétariaat  Secrétariat Général Brouwersvliet 19-21
  B – 2000 Antwerpen.
 Secretaris-generaal     Baudewijn Baert         Mobile: +32 475 43 59 42
Tel: 03-645.90.97  
Fax : 03-213.06.32
Web :  www.kbz-crmb.be
Mail : info@kbz-crm.be  
         Voorzitter : president@kbz-crmb.be
         Secretaris-generaal:  secretary-general@kbz-crmb.be
         Schatbewaarder : treasurer@kbe-crmb.be
         Ledenadministratie : membership@kbz-crmb.be
         Nautilus redactie: nautilus@kbz-crmb.be
   

 

 

 INRICHTEND COMITE  - "DAG DER ZEELIEDEN "
COMITE ORGANISATEUR - "JOUR DES MARINS"

 

Sedert 1919 brengt deze vereniging jaarlijks hulde aan de zeelieden van zowel de Marine als van de koopvaardij gesneuveld tijdens de laatste twee wereldoorlogen. Tevens huldigt zij zeelieden  die zich bij de Koopvaardij en de Marine verdienstelijk  hebben gemaakt of nog een eenheid van de Marine of de koopvaardij met heel de bemanning. Het comité heeft zich ook met succes ingezet om de staat van dienst bij de koopvaardij volbracht tijdens de oorlogsjaren erkend te krijgen als dienst onder de wapens.
Cette association organise annuellement depuis 1919 une cérémonie d’hommage à la mémoire des marins de la Marine  et de la marine marchande décédés durant les deux dernières guerres mondiales. De plus elle honore des marins particulièrement méritants des rangs de la Marine  ou de la marine marchande ou encore une unité avec tout son équipage soit de la Marine  soit de la marine marchande. Le Comité s’est attelé à obtenir, avec  succès du reste, la reconnaissance des états de service prestés durant la guerre dans la marine marchande comme états de service prestés sous les drapeaux.

 

Voorzitter / Président  Kapitein t.l.o; Alain Pels
Algemeen Secretariaat / Secrétariat Général  Italilëlei , 72
B - 2000 Antwerpen
Tel: 03.233.34.75
Mail:  

 

 

               BEROEPSVERENIGING VAN LOODSEN  vzw

 

 

De “Beroepsvereniging van Loodsen” die de belangen van de Scheldeloodsen (zee- en rivierloodsen) en van de loodsen van het kanaal Gent – Terneuzen behartigt, werd in 1945 opgericht onder de vorm van een vzw. De loodsenvereniging is een neutrale en apolitieke beroepsvereniging die het vertegenwoordigen van de loodsen tot doel heeft. Over de jaren heen is de vereniging uitgegroeid tot een volwaardige gesprekspartners zowel met de Vlaamse Gemeenschap als met de zeescheepvaart.

La « Beroepsvereniging van Loodsen » qui représente les intérêts des pilotes de l’Escaut ( pilotes de rivière et de mer) et des pilotes du canal Gand – Terneuzen a été constituée en 1945 sous la forme d’une asbl. L’association est une association professionnelle neutre et apolitique ayant pour principal objectif la représentation des pilotes. Au fil des années l’association est devenue un interlocuteur hautement respecté de la Communauté Flamande et des milieux maritimes.

 

Voorzitter / Président Kapitein t.l.o. Sven Deridder
Algemeen Secretariaat / Secrétariat Général  Italilëlei , 74
B - 2000 Antwerpen
Tel : 03.233.32.78    Fax : 03.233.32.77  
Web : http://www.bvloodsen.be
Mail : bvlvzw@scarlet.be 

 


 

PORT DE BRUXELLES
HAVEN VAN BRUSSEL

Le Port de Bruxelles est chargé de la gestion, de l'exploitation et du développement du port et des installations portuaires dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Situé au cœur d'une vaste zone portuaire et industrielle qui regroupe plus de 300 entreprises, il fournit près de 12.000 emplois (dont 8.000 emplois directs) et fait transiter chaque année plus de 6 millions de tonnes de marchandises. Le port de Bruxelles héberge le siège social de la L.M.B.

De Haven van Brussel staat in voor het beheer, de exploitatie en de uitbouw van de haven en de havenins-tallaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Haven van Brussel ligt in een omvangrijke haven- en industriezone die meer dan 300 ondernemingen omvat, die zorgt voor 12.000 banen (waarvan 8.000 rechtstreeks), en waar elk jaar ongeveer 6 miljoen ton goederen worden verscheept.

 

 

Directeur Général - Algemeen Directeur M. ir.Alfons MOENS
Président du Conseil d’Administration M. Thibaud WIJNGAARD
Adresse - Adres Place des Armateurs, 6 Redersplein 6
1000 Bruxelles  - Brussel
Tel :02.420.67.00 Email: portdebruxelles@iris.be
Fax:02.420.69.74 Email: havenvanbrussel@iris.be
Web http://www.portdebruxelles.irisnet.be
Web http://www.havenvanbrussel.irisnet.be

 

                

                                                 Marine

De Marinecomponent van Defensie
The Belgian navy: vitamine sea

 

België telt 67 km kustlijn, gelegen aan de drukste bevaren zeevaartroutes ter wereld. Daarmee heeft ons land internationaal een stevige reputatie opgebouwd. We beschikken over de veertiende grootste handelsvloot ter wereld en zijn op dit gebied belangrijker dan bijvoorbeeld Frankrijk en Nederland. Onze belangrijkste zeehavens dragen bij tot de economische welvaart van ons land. Antwerpen bekleedt qua economisch belang de tweede plaats in Europa en staat wereldwijd in de top 20.
Onze territoriale wateren en onze exclusieve economische zone mogen we gerust als onze elfde Belgische provincie beschouwen. Dit gebied telt een groeiende kritieke maritieme infrastructuur, zoals onderzeese kabels voor onze internettoegang. Of neem onze windparken, die ongeveer tien procent van de elektriciteitsvraag produceren of ongeveer de helft van de hernieuwbare energiedoelstelling sinds 2020. België staat vandaag in de wereldtop van windindustrie op zee.
De veiligheid voor onze kust garanderen is één zaak. Om internationaal onze eigen vloot en belangen te beschermen, moeten we echter ook in andere zones aanwezig zijn. Onze fregatten en mijnenbestrijdingsschepen worden internationaal uitgezonden om de belangen van het land te behartigen.

 

Onze kerntaken

 

Maritieme handelsroutes vrijwaren
De Marinecomponent verzekert wereldwijd de Belgische aanwezigheid op zee en vrijwaart de maritieme handelsroutes zodat het scheepvaartverkeer veilig en ongehinderd kan plaatsvinden. Wereldwijd wordt negentig procent van alle goederen via zee getransporteerd. Daarom is het heel belangrijk om de handelsroutes open en veilig te houden, zowel voor onze eigen kust als in internationale wateren. No shipping betekent no shopping.

 

Onze missies

Onze veiligheid begint in het buitenland. Daarom geven honderden militairen dagelijks het beste van zichzelf in operatiegebieden over de hele wereld

Onze missie in Oost-Europa
Sinds 2014 zijn de relaties met Rusland opnieuw gespannen. De NAVO versterkt haar aanwezigheid in Oost-Europa om zo haar vastberadenheid te tonen, zowel op land (Enhanced Forward Presence), in de lucht (Baltic Air Policing) als op zee (Standing NATO Mine Countermeasures Group). Op 24 februari 2022 werd met de Russische inval in Oekraïne duidelijk dat de inspanningen van de NATO niet overbodig zijn.

 

 

Werken bij de Marinecomponent

 

Geen job, wel een missie.
Bij de Marine werken is niet alleen voor een loopbaan kiezen. Het is een levensstijl. Het is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar als het voor jou is, beleef je unieke ervaringen, die alleen het leven van een zeeman kan aanbieden. Waar ter wereld je ook bent, elke dag bij de Marine is anders. We hebben dus mensen nodig die anders zijn. Mensen zoals jij, die bereid zijn om diverse vaardigheden te ontwikkelen die ons in staat stellen om samen efficiënt te zijn op land en op zee.

 

 

Composante Marine de la Défense
The Belgian Navy: Vitamine Sea

 

 

La Belgique compte 67 km de côtes, situées sur les routes maritimes les plus fréquentées du monde. Grâce à elles, notre pays s'est bâti une solide réputation internationale. Nous possédons la quatorzième plus grande flotte commerciale au monde et nous sommes plus importants dans ce domaine que, par exemple, la France et les Pays-Bas. Nos principaux ports maritimes contribuent à la prospérité économique de notre pays. Anvers se classe deuxième en termes d’importance économique en Europe et figure dans le top 20 mondial.
Nous pouvons considérer nos eaux territoriales et notre zone économique exclusive comme notre onzième province belge. Ce territoire comporte une infrastructure maritime critique croissante, comme les câbles sous-marins pour notre accès à Internet. De la même manière, nos parcs éoliens produisent environ dix pour cent de la demande en électricité ou environ la moitié de l'objectif en matière d'énergie renouvelable depuis 2020. Aujourd'hui, la Belgique est l'un des leaders mondiaux de l'industrie éolienne maritime.
Garantir la sécurité de notre côte est une chose. Pour protéger notre propre flotte et nos intérêts à l'international, nous devons également être présents dans d'autres zones. Nos frégates et nos navires de lutte contre les mines sont envoyés au niveau international pour représenter les intérêts du pays.

 

No missions essentielles

 

Sauvegarder les routes commerciales maritimes
La Marine assure la présence belge en mer dans le monde entier ainsi que la sauvegarde des routes commerciales maritimes, afin que le trafic maritime puisse avoir lieu en toute sécurité et sans entrave. Nonante pour cent de toutes les marchandises sont transportées par la mer à travers le monde. Par conséquent, il est très important de maintenir les routes commerciales ouvertes et sûres, au large de nos côtes comme dans les eaux internationales. No shipping signifie no shopping.

 

Travailler à la Composante Marine


Plus qu'un job, une mission.
Travailler dans la Marine ne consiste pas seulement à un choix de carrière. C'est un style de vie. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, mais si c'est pour vous, vous vivrez des expériences uniques que seule la vie d'un marin peut offrir. Où que vous soyez dans le monde, chaque jour dans la Marine est différent. Nous avons donc besoin de personnes différentes. Des gens comme vous, désireux de développer des compétences diverses qui nous permettent d'être efficaces ensemble sur terre et en mer.

 

 

 

Commandant van de Marine   Divisieadmiraal De Beurme Jan
Commandant de la Marine    Amiral de division De Beurme Jan
COMOPSNAV / IPR   Kwartier Marinebasis Zeebrugge – Quartier Base Navale Zeebrugge
Graaf Jansdijk, 1,
B- 8380 Brugge (Zeebrugge)
     
Tel.:   +32.(0)50. 55.84.11
Fax   +32.(0)50.55.85.18

Contact : Directeur Navy Logistics & Support (DNLS)

 

Kapitein-ter-zeen stafbrevethouder Bergez Jozef

Tel.:  

Tel : 02/44 30654

Mail :   Jozef.bergez@mil.be
Web:  

Composante Marine | La Défense (mil.be).

 

 

SAIL TRAINING ASSOCIATION BELGIUM (vzw)

 

De basis doestelling van STA Belgium bestaat erin jonge mensen in contact te brengen met de zee en de waarde van een opleiding aan boord van een zeilschip te laten aanvoelen. Op de zeiltochten leren de jongeren het belang van teamwerk, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid, enz.. Kortom: alle waarden die men in het leven nodig heeft. Dit alles trachten de vereniging waar te maken, zonder onderscheid in rang of stand, en aan de meest democratische prijs. Opgericht in 1994 heeft de STA Belgium als Belgische afdeling van de “Sail Training Association - STA” en sinds 2002 van “Sail Training International – STI”, actief meegewerkt aan de organisatie van de “Tall Ships’ Race” die verschillende malen Antwerpen als aanloophaven bezocht. De STA Belgium verzorgt praktische zeilopleidingsprogrammas voor de jeugd met verschillende eenheden waaronder de welbekende Williwaw.

La philosophie de base de la STA Belgium est de mettre les jeunes en contact avec la mer et de les familiariser avec les valeurs éducatives propres aux voiliers. Les régates sont pour les jeunes une occasion idéale de se familiariser avec le travail en équipe, l’autodiscipline, la prise de responsabilité etc… en un mot toutes des valeurs jugées indispensables dans la vie. L’association veut donner forme à cet objectif sans distinction de rang et condition à un prix tout à fait démocratique. Constitué en 1994 le STA Belgium a, en sa qualité de section belge de la « Sail Training Association - STA » et depuis 2002 de la « Sail Training International – STI », activement contribué à l’organisation de la Tall Ships' Race qui a relâché à plus d’une reprise à Anvers. Le STA Belgium organise l’amarinage pratique à bord de plusieurs unités dont le Williwaw dont la renommée n’est plus à faire.

 

Voorzitter / Président   M. Henk THIJSSEN  
henk@thijssen.be of hmt@we-sail.com
    Haltenstrasse 16
    3906 Saas Fee - Zwitserland
    Mobiel : +41 79 199 52 27
Financieel verantwoordelijke STAB   Pierre Vercruysse
    Oudstrijderslei 1
2930 Brasschaat
Mobiel : 0475 57 30 30
Vercruysse.p@noordnatie.be
of
pv@we-sail.com
     
Algemeen Secretariaat -Secrétariat Général    Thonetlaan, 133
Adres - Adresse   B - 2050 Antwerpen 
Tel : 03.219.27.44  Fax : 03.219.67.48   Fax: 03.219.67.48  
Mail :   E-mail : info@sailtrainingbelgium.org
Web :    http://www.we-sail.com

 

 

 

  ROYAL YACHT CLUB VAN BELGÏE  (vzw)   
ROYAL YACHT CLUB DE BELGIQUE ( asbl)

 

De  Royal Yacht Club van België werd opgericht in 1851. De geschiedenis van de club is steeds nauw verbonden geweest met het zeilgebeuren op de Schelde. Ook vandaag is deze watersport vereniging actief op de Schelde, het Galgenweel, Wolphaartsdijk in Zeeland en aan de Belgische kust. De club steunt verschillende zeilklassen waaronder Optimist, Cadet, Laser, 420, 470 en Snipe. Op het Galgenweel leren jongeren en volwassen de kneepjes van het zeilen, onder de begeleiding van onze Bloso-erkende monitoren.

Le Royal Yacht Club de Belgique a été fondé en 1851. L'histoire du club est profondément liées aux évènements nautiques sur l'Escaut. ‘A ce jour cette association pour les sports nautiques déploie des activités nautiques sur l'Escaut, au Galgenweel, au Wolphaartsdijk en Zélande et à la côte belge. Le Club soutient plusieurs classes de voiliers : Optimist, Cadet, Laser, 420, 470 et Snipe. Au " Galgenweel" , les jeunes et les adultes peuvent acquérir les rudiments de la voile sous la direction de moniteurs agréés par le Bloso

 

Voorzitter—Président                                 M. Kris Rymenants
Contact: Patrick Van den Bulck - Kapitein ter Zee
Adres—Adresse Thonetlaan 133
2050 Antwerpen
Tel 03 219 27 84
Web : www.rycb.be
Email:  rycb@rycb.be

 

                                            

                      

  ZEILSHIP MERCATOR   

 

 

 

 

 

 

Adres—Adresse    Pensjagerstraat 8
  8400 Oostende
 
Tel +32 (0) 59 51 70 10
GSM +32 (0) 473 59 08 43
Email:  zeilschip.mercator@telenet.be
Site www.zeilschip-mercator.be

 

 

 

                                                      

KONINKLIJK GALLOIS GENOOTSCHAP

Het Gallois Genootschap, gesticht in 1947 door wijlen Prof. G. Gallois, is een studiekring voor scheepswerktuigkundigen en technici. Onze leden situeren zich in diverse industrieën zoals rederijen, scheepsbouw en aanverwante toeleveranciers, raffinaderijen, chemische bedrijven, herstellingsbedrijven en bedrijven die belangstelling hebben in deze nijverheidstak, zeevarenden en studenten van de Hogere Zeevaartschool, studenten van verschillende technische scholen,. De studiekring wordt beheerd door een Raad van Beheer volgens welbepaalde Statuten. De studiekring heeft als doelstelling haar leden te informeren over de evolutie van de maritieme wereld, zowel op technologisch als op praktische gebied. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door:

Het houden van technische lezingen, gegeven door gespecialiseerde bedrijven of organisaties uit de maritieme  en industriële sectoren. Het uitgeven van een tweemaandelijks tijdschrift, beheerd door de Redactieraad, dat informatie verstrekt uit    de wereldwijde maritieme pers. Het inrichten van technische bezoeken aan maritieme en industriële sites. Het organiseren van familiale uitstappen.

 

Président / Voorzitter   Walter VAN DER STIGHELEN   walrik@scarlet.be
Secretaris   Mevrouw Cibelle Jacob
Adres—Adresse    Pastoor Huyghestraat 18
  B-2845 Niel - Belgium
 
   
GSM +32 (0) 473 59 08 43
Email:  secretariat@gallois.be
Site www.gallois.be

 

KONINKLIJKE VERENIGING DER BADEN-POWELL ZEESCOUTS VAN ANTWERPEN vzw

 

 

De Koninklijke Vereniging der Baden Powell Zeescouts van Antwerpen werd opgericht in 1923. Deze VZW beheert de terreinen en gebouwen van de 4 Antwerpse zeescoutsgroepen gelegen aan de Thonetlaan op de Antwerpse linkerscheldeoever. In 1916 richtte Georges de Hasque de eerste zeescoutsgroep op in Antwerpen. In de loop der jaren werden nieuwe groepen opgericht, en verdwenen er weer. De huidige vier zeescoutsgroepen hebben sinds de jaren 50 hetzelfde terrein als uitvalsbasis. Elk weekend verzamelen er op deze terreinen 450 jongens en meisjes uit Antwerpen en omstreken om er het sterk maritiem getinte scoutsspel te spelen. Het spreekt voor zich dat vele zeescouts na hun actieve scoutscarrière een havengebonden job opnemen, varend op slepers of zeeschepen, of een job aan de wal als bv. bedrijfsleider, maritiem bediende of technieker.

 

Fondée en 1923, l'asbl Koninklijke Vereniging der Baden Powell Zeescouts van Antwerpen gère les terrains et les bâtiments des 4 groupes de scouts marins d'Anvers situés sur la rive gauche, au bords de l'Escaut, à la Thonetlaan. En 1916 Mr. Georges de Hasque fonda le premier groupe de scouts marins à Anvers. Au fil des années, plusieurs nouveaux groupes ont vu le jour et ont à nouveau disparu. Depuis les années '50, les quatre groupes actuels se partagent le même terrain et bâtiments. Chaque weekend plus de 450 filles et garçons d'Anvers et sa banlieu s'y réunissent pour y vivre le scoutisme, certes marinisé à leur façon. Il est évident que beaucoup de scouts marins, une fois leur carrière de scout marin terminée, entament des études maritimes, et/ou trouvent un poste soit à bord des remorqueurs ou la flotte marchande, soit à terre en tant que p.ex. dirigeant d'une entreprise portuaire, employé maritime voire même technicien.

 

 

 

Voorzitter   Mr. Luc Antheunis
Adres—Adresse    Zeescout Basis
  Thonetlaan 165
2050 Antwerpen
Fax: 03-322 13 09
GSM 0473617816
Email info@zasanttwerpen.be
Site www.zasantwerpen.be

 

 

Nautical Institute Belgium Branch

 

The Belgian Branch of the Nautical Institute was founded in June 1998 by Walter Vervloesem (FNI) and Capt. Marc Nuytemans (FNI).

The Belgian Branch is run by a committee that consists of committee members and officers. Persons in charge and their contact details can be found in the Branch Organigram.

Throughout the years, efforts have been placed in setting up a platform for the Belgian members of the Nautical Institute allowing them to meet up, participate in networking events, seminars or conferences and exchange views or concerns about maritime issues.

 

 

Président / Voorzitter   Mr. Walter Vervloesem (FNI)
Email:   waltervervloesem@telenet.be
Adres—Adresse    Thonetlaan 133
  B2050 Antwerpen L.O.
Secretaris Capt. Marc Nuytemans (FNI)
Email Marc.Nuytemans@shipmanagement.exmar.be
   
Site www.nautinst.be/about-belgian-branch

 

                                       Water-rAnt

De Water-rAnt missie


Het natte en droge watererfgoed van gisteren, nu en morgen meer bekendheid geven door het organiseren van populaire evenementen.

De interesse en de zorg voor het watererfgoed en haar waarden opvijzelen door persoonlijk contact en beleving.

De tradities uit de nautische wereld boven water halen en daarmee bakens uitzetten voor de herbestemming van sites, schepen en kennis.

Motief

Antwerpen heeft zijn welvaart te danken aan het water op het kruispunt tussen zee- en binnenvaart en de scheepvaart in al zijn aspecten. Eeuwenlang heeft dit een stempel gedrukt op cultuur, het sociale netwerk, de urbanisatie, de gastronomie, de handel en ontelbaar andere factoren.

De vzw Water-rAnt zet met laagdrempelige events het droge en natte erfgoed dat deze evolutie heeft nagelaten, in de belangstelling van een zo ruim mogelijk publiek. Tegelijk schakelt het de populariteit in om tradities en waarden uit de nautische wereld te valoriseren en toekomstperspectieven duidelijk te maken.

Visie


Water-rAnt werkt aan haar netwerk om meer deelnemers, zowel schepen, opleidingscentra, erfgoedorganisaties, bedrijven en de hele nautische wereld bij het evenement te betrekken.

De bedoeling moet zijn om via beleving en kennisoverdracht meer promotie te maken en het nautische bewustzijn bij een zo ruim mogelijk publiek - dus ook beleidsmakers en andere stakeholders - te vergroten.

Daarnaast ijvert Water-rAnt voor een maximale samenwerking met de buurt van het Eilandje en met alle nautische organisaties, instanties en instituten uit de ruime regio.

Het vijzelt hiermee de interesse en de zorg voor het watererfgoed en haar waarden op en vergroot het contact tussen bezielers en publiek. Water-rAnt haalt de tradities uit de nautische wereld boven en zet daarmee de bakens uit voor de herbestemming van sites, kennis en schepen.

Voorzitter    
Email   info@water-rant.be
Adres - Adresse   Langstraat 44
    B-2140 Borgerhout
Tel.:   0475902524
Site   www.water-rant.be
     
     
     

 

 

 

 

  LMB-BZB 2007 Webmaster & designer Cmdt. André Jehaes - email andre.jehaes@lmb-bml.be